Hong Kong Guitar Art Education Center

香港結他藝術教育中心

live music 服務

乘接各種live music 服務例如

.                演唱會

.                婚宴

.                公司周年晚會

.                私人社交場合

.                節日

詳情請聯絡負責人 Man Cheng 91687372